Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Blue Wonder website en webshop

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen bij De Bever B.V. h.o.d.n. Blue Wonder (hierna: Blue Wonder) via deze website zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 35020835 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.bluewonder.com

1.2 Door een bestelling bij Blue Wonder te plaatsen via deze website, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Blue Wonder! gelden ook ten behoeve van eventueel door Blue Wonder! ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Blue Wonder zijn vrijblijvend. Blue Wonder! heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Blue Wonder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.

2.3 Blue Wonder heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.4 Blue Wonder mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden. Blue Wonder! is echter niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door vervoerders welke zijn ingeschakeld door Blue Wonder!.

2.5 Onverminderd de overige aan Blue Wonder toekomende rechten, heeft Blue Wonder in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de Blue Wonder wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de Blue Wonder verplichtingen jegens u geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

2.6 U heeft een gegarandeerd en onvoorwaardelijk recht om binnen veertien dagen de overeenkomst te ontbinden en vervolgens nogmaals veertien dagen om de bestelling terug te sturen. Blue Wonder stort dan het volledige aankoopbedrag inclusief de retour-verzendkosten terug, ongeacht de reden die u opgeeft.

2.7 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

2.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Blue Wonder tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezenen bij Blue Wonder bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

2.9 Klachtenprocedure: Blue Wonder vindt een goede relatie met u als klant belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over ons product of onze dienstverlening. U kunt dan een e-mail sturen naar info@bluewonder.com of een brief sturen naar Blue Wonder (zie contactgegevens op de website) of bellen naar onze klantenservice op telefoonnummer 0251-315683. Wij nemen u klacht dan in behandeling en reageren in principe binnen 1 week.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s en inclusief btw.

3.2 Bij een bestelling boven 50 euro zijn de vermelde prijzen inclusief handlings- en verzendkosten.

3.3 U kunt alleen betalen via één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Blue Wonder.

 

Artikel 4. Diversen

4.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Blue Wonder deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

4.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Blue Wonder geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

4.3 Blue Wonder garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden

4.4 De website van Blue Wonder en Bestelbluewonder en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Blue Wonder sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Blue Wonder onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Blue Wonder geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Blue Wonder garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

 

Artikel 5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

5.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden handelspartners voor De Bever B.V.  h.o.d.n. Blue Wonder


Artikel 1
Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door De Bever b.v. h.o.d.n. Blue Wonder, gevestigd te Heemstede, hierna te noemen Blue Wonder, aangegaan.
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Blue Wonder zijn algemene voorwaarden.
1.3 Bijzondere van Blue Wonder zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2
Algemene voorwaarden van contractpartijen en/ of derden.
2.1 Blue Wonder aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en / of derden als dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.
2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Blue Wonder onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en of derden.
2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Blue Wonder aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.

Artikel 3
Aanbiedingen.
3.1 Alle aanbiedingen en/ of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Blue Wonder, exclusief omzetbelasting en exclusief pallets en/ of emballage.
3.3 Gegevens in drukwerken, verstrekt door Blue Wonder, zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Blue Wonder niet.

Artikel 4
Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Blue Wonder binden de laatste niet, voor zover ze door Blue Wonder niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5
Overeenkomst.
5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Blue Wonder door zijn schriftelijke /mondelinge bevestiging.
5.2 Elke met Blue Wonder aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat Blue Wonder zo nodig informatie betreffende hem opvraagt bij een derde partij.
5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz. alsmede gegevens in drukwerk of tekeningen, afbeeldingen e.d. door Blue Wonder bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 6
Prijzen.
6.1 Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6.2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Blue Wonder niet.
6.3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6.4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7
Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke rekening, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd: in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel:” Betaling”.

Artikel 8
Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Blue Wonder.

Artikel 9
Aanbetaling.
Blue Wonder is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te vragen. Indien door wanprestatie van Blue Wonder de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane betaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10
Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Blue Wonder aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel– of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn / haar rekening.

Leveringstermijnen.
Artikel 11
11.1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
11.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletsel voor Blue Wonder zijn de goederen te leveren.
11.3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12
Meer– en minderwerk.
12.1 Het werk omvat alleen datgene dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12.2 Meer– en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen; komt voor verrekening in aanmerking.
12.3 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13
Wijziging van de opdracht.
13.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke orde, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
13.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Blue Wonder ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
13.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Blue Wonder buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14
Annuleren.
14.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/ of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Blue Wonder reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Blue Wonder als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is voorts verplicht Blue Wonder te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/ of weigering van de goederen.
14.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Blue Wonder zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15
Reclame.
15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Blue Wonder terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering Blue Wonder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
15.2 Blue Wonder dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
15.4 Indien de reclame naar het oordeel van Blue Wonder c.q. de onafhankelijke deskundige juist is zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Blue Wonder Is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 16
Garantie.
16.1 Gedurende een nader overeen gekomen periode na levering verleend Blue Wonder aan de opdrachtgever schriftelijke garantie voor materiaal– en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Blue Wonder zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal– en fabricage fouten of indien Blue Wonder na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
16.2 Voor alle goederen en materialen die Blue Wonder niet zelf vervaardigd verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht
16.3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs– of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17
Retentierecht.
Wanneer Blue Wonder goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor de kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18
Aansprakelijkheid.
18.1 Blue Wonder is niet aansprakelijk voor de kosten, schade, en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
b. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikte, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
18.2 Blue Wonder is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, als mede aan het werk en / of eigendommem van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Blue Wonder of van hen, die door Blue Wonder te werk zijn gesteld.
18.3 Blue Wonder zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs– en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19
Overmacht.
19.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingenoproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Blue Wonder of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Blue Wonder, ex– en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Blue Wonder, dan wel in de middelen vanvervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Blue Wonder overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19.2 Blue Wonder is in deze gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20
Eigendomsvoorbehoud.
20.1 Zolang Blue Wonder geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/ verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Blue Wonder
20.2 Blue Wonder heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op goederen wordt gelegd.
20.3 Alle daden met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21
Wanprestatie en ontbinding.
21.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
21.2 Onverminderd het bepaalde in het B.W. zal Blue Wonder in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, dit geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
21.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Blue Wonder eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Blue Wonder op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22
Betaling.
22.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22.2 Blue Wonder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22.3 Blue Wonder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen waaronder begrepen de kosten van de advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
22.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 80,= Tevens worden de buitenrechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand, uit het enkele feit dat Blue Wonder zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23
Toepasselijk recht.
Op alle door Blue Wonder gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24
Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon– c.q. vestigingsplaats van Blue Wonder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.