Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Blue Wonder website en webshop (B2C)

 

Artikel 1           Definities

 

1.1       In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Blue Wonder;


Bedenktijd: de termijn van veertien kalenderdagen gerekend vanaf de ontvangst van de Product(en) door de Consument, waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;


Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Blue Wonder;

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

 

Producten: alle door Blue Wonder aan de Consument uit hoofde van de Overeenkomst te leveren producten;

 

Blue Wonder: het merk en de handelsnaam waaronder Blue Wonder! B.V. via de Website de Producten op afstand aan Consument aanbiedt en waarvan de identiteit is weergegeven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden;

 

Overeenkomst: een Overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door Blue Wonder georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;      


Website
: de website / het platform van derden waar de Consument de Producten van Blue Wonder elektronisch kan bestellen.

 

Artikel 2           Identiteit van Blue Wonder

2.1       Blue Wonder! B.V.: tevens handelend onder de naam Blue Wonder, gevestigd te Heemstede, Nederland, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden

            Adres: Leidsevaartweg 1, 2106 NA Heemstede

            Telefoonnummer: +31 (0)251-315683

            E-mailadres: info@bluewonder.com

            Kamer van Koophandel-nummer: 35020835

            BTW-nummer: NL803854183B01

 

Artikel 3           Toepasselijkheid

3.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Blue Wonder, iedere bestelling van Consument en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Blue Wonder en Consument.

3.2       Consument is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen Overeenkomst tot stand komt. Het plaatsen van een bestelling via de Website en het aanvinken van de tekst: “Ik heb de algemene voorwaarden van de website gelezen en ga hiermee akkoord” is de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4.          Aanbiedingen

4.1       Alle aanbiedingen van Blue Wonder zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door Blue Wonder worden herroepen. Blue Wonder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld indien een wijziging van het btw-tarief daartoe aanleiding geeft. Wanneer een prijs wijzigt na het sluiten van de Overeenkomst, is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging van de aanbieding van Blue Wonder.

4.2       Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en Blue Wonder behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aanbiedingen te wijzigen.

4.3       Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt ofwel de looptijd die op de Website staat vermeld. Bij overschrijding van de looptijd van een aanbieding, vervalt de aanbieding van rechtswege en kan de Consument geen gebruik meer maken van de aanbieding.

4.4       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Blue Wonder gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in het aanbod, binden Blue Wonder niet.   

 

Artikel 5.          Bestellingen

5.1       Consument kan bestellen op de manieren die worden beschreven op de Website.

5.2       Indien Blue Wonder goede gronden heeft, is Blue Wonder gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de (uitvoering van de) Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. Bij weigeren komt geen Overeenkomst tot stand. Als bijzondere voorwaarden aan de Overeenkomst worden verbonden komt de Overeenkomst tot stand op basis van deze voorwaarden. Blue Wonder deelt dit uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling aan de Consument mede.

5.3       Blue Wonder accepteert in ieder geval geen bestellingen wanneer Blue Wonder het woonadres van Consument niet kan vaststellen.

 

Artikel 6           Totstandkoming overeenkomst

 • De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, tot stand op het moment dat de Consument een bestelling plaatst bij Blue Wonder op basis van het aanbod van Blue Wonder, waarmee het aanbod door Consument wordt aanvaard en Consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Blue Wonder zal de ontvangst van de bestelling per e-mail bevestigen. Zolang de ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 • Indien en voor zover de Overeenkomst elektronisch (via de Website) tot stand komt, treft Blue Wonder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Blue Wonder voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Blue Wonder daartoe passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 7           Prijzen, betalingen en verzendkosten

 • De op de Website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten.
 • Na een bestelling ontvangt Consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
 • De Consument kan de bestelde Producten voorafgaand aan de levering betalen door middel van iDEAL.
 • De Consument heeft de verplichting om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Blue Wonder te melden.
 • Blue Wonder gaat pas over tot levering van het Product wanneer de betaling door haar is ontvangen. Hierbij geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Blue Wonder.

 

Artikel 8           Levering en risico

 • Blue Wonder verzendt de geaccepteerde en betaalde bestellingen zo snel mogelijk en betracht daarbij de grootste zorgvuldigheid.
 • De bestelling wordt op het door de Consument opgegeven adres afgeleverd. Indien Consument niet thuis is op het moment van levering, is Blue Wonder gerechtigd de Producten af te leveren bij de buren van Consument. De door Blue Wonder genoemde leveringstijden zijn richtlijnen en geen fatale termijnen. Blue Wonder is niet aansprakelijk indien levertijden worden overschreden.
 • In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde en betaalde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd binnen dertig kalenderdagen nadat de Consument de bestelling heeft geplaatst, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Blue Wonder het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na schriftelijke ontbinding, terug betalen.
 • Het risico van beschadigingen en/of vermissing van de Producten berust bij Blue Wonder tot het moment van aflevering aan de Consument op het opgegeven adres of een vooraf aangewezenen en bij Blue Wonder bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Blue Wonder mag bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruikmaken van derden. Blue Wonder is echter niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door vervoerders welke zijn ingeschakeld door Blue Wonder.
 • Consument is verplicht de Producten op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Blue Wonder deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Consument ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
 • Indien Consument weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Consument.
 • Indien Consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, dan heeft Blue Wonder het recht om extra verzendkosten bij Consument in rekening te brengen, indien en voor zover het verkeerde adres resulteert in extra kosten voor Blue Wonder.
 • Overschrijding van de levertijden geeft Consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting die voor Consument uit deze dan wel uit enige andere daarmee samenhangende Overeenkomst mocht voortvloeien, één en ander behoudens het in artikel 8.3 bepaalde.
 • Blue Wonder streeft ernaar om de Website zo actueel mogelijk te houden. Indien een Product onverhoopt niet meer leverbaar is, dan neemt Blue Wonder binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling contact op met Consument. Consument heeft dan het recht de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, dan wel een ander Product te kiezen.

 

Artikel 9.          Herroepingsrecht

 • De Consument heeft het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van het Product of het laatste Product van alle Producten indien in eenzelfde bestelling meerdere Producten zijn besteld.
 • Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het Product/de Producten en de verpakking. Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan.
 • Indien Consument van het Herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient de Consument zijn naam, de naam van het Product, het aantal Producten en het bestelnummer en zijn beroep op het Herroepingsrecht te melden door middel van het modelformulier herroeping onderaan de Algemene Voorwaarden of op een andere ondubbelzinnige wijze, bijvoorbeeld per e-mail, met een brief of telefonisch. Blue Wonder zal zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van de retourmelding aan Consument versturen.
 • Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding als bedoeld in artikel 9.3, zendt de Consument het Product terug aan Blue Wonder. De Consument heeft in ieder geval voldaan aan deze verplichting, indien het Product/de Producten binnen de in deze termijn heeft terug verzonden naar Blue Wonder. Indien Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan het adres van Blue Wonder retourneren. Het risico en de bewijslast van het tijdig en correct uitoefenen van het Herroepingsrecht rust bij de Consument.
 • Consument draagt de kosten voor het terugzenden van het Product/de Producten.
 • Blue Wonder zal het aankoopbedrag en in rekening gebrachte retour- en verzendkosten retourneren binnen veertien (14) kalenderdagen nadat Consument de Producten retour heeft aangemeld bij Blue Wonder. Blue Wonder retourneert het aankoopbedrag en de kosten pas op het moment dat de Producten door Blue Wonder zijn ontvangen, of op het moment dat Consument bewijst dat hij deze heeft teruggestuurd. Voor terugbetaling wordt door Blue Wonder dezelfde betaalmethode gehanteerd, als de Consument heeft gebruikt.

 

Artikel 10         Klachten

 • Blue Wonder beschikt over een klachtenprocedure, zoals vermeldt op de Website. Blue Wonder behandelt klachten van de Consument conform deze klachtenprocedure.
 • Als het Product/de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoordt/-en, dient Consument Blue Wonder daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee maanden na aflevering van het Product aan Consument, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 • Indien Consument voor het openen van de verpakking met daarin het bestelde Product schade constateert aan deze verpakking, dient Consument direct contact met Blue Wonder op te nemen. Indien Consument de verpakking al heeft geopend op het moment dat Consument de schade constateert, dient Consument dit aan te geven bij de retourzending.
 • Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, mate, gewicht, finish, design e.d. vormen geen grondslag voor klachten.
 • Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden heeft Consument de keuze de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe Producten, tenzij dat onmogelijk is of van Blue Wonder niet gevergd kan worden. In dat geval heeft Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden in welk geval Blue Wonder de factuurwaarde van de Producten aan Consument zal restitueren, na retourzending van de reeds ontvangen Producten.

 

Artikel 11         Eigendomsvoorbehoud

 • Blue Wonder blijft volledig eigenaar van het/de geleverde Product/Producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 12         Intellectuele eigendomsrechten

 • De Intellectuele Eigendomsrechten op de (ontwerpen van de) Producten, tezamen met de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen en overige materialen, die voortvloeien uit de Website berusten bij Blue Wonder, haar licentiegevers, de fabrikanten van desbetreffende Producten en/of derden aan wie Blue Wonder niet gelieerd is.
 • De Consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Blue Wonder geleverde Producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Consument is niet gerechtigd om (delen van) de Website op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Consument mag geen veranderingen in de geleverde Producten aanbrengen tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. Consument mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dit gebeurt voor louter informatieve doeleinden aan Consumenten. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is strikt verboden.
 • Blue Wonder garandeert niet dat de aan de Consument geleverde Producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 13         Overmacht 

13.1      Onverminderd de overige aan Blue Wonder toekomende rechten, heeft Blue Wonder in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van de Consument op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen. Onder overmacht wordt verstaan elke van Blue Wonder’s wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van Blue Wonder jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, pandemieën en wegens pandemieën getroffen maatregelen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

 

Artikel 14         Diversen

14.1      Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen Blue Wonder en Consument worden overeengekomen. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige rechtsverhoudingen en Overeenkomsten.

14.2      Blue Wonder is gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst met Consument door een enkele kennisgeving aan Consument aan een derde over te dragen.

14.3      Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Blue Wonder in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Blue Wonder vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling.

14.4      Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Blue Wonder gelden ook ten behoeve van eventueel door Blue Wonder ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 15.        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1     Op deze Algemene Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien Consument aldaar woonplaats heeft. Aan Consument komt in dat geval tevens de bescherming toe van dwingende bepalingen van het recht van het land waar Consument woonachtig is. Indien aan Consument de bescherming toekomt van het recht van het land waar hij/zij gevestigd is en sprake is van tegenstrijdigheid tussen een dwingendrechtelijke bepaling van het recht van het land van Consument en het Nederlandse recht, prevaleert de dwingende bepaling.

15.2     Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:     Blue Wonder

Bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is opgenomen in uw account op onze website.

 

E-mail: via dit formulier

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

 

 

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

 

 

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

 

 

herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

Algemene voorwaarden handelspartners voor Blue Wonder! B.V. h.o.d.n. Blue Wonder (B2B)

 

Artikel 1           Definities.

 • In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Blue Wonder;

 

Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, niet zijnde een consument, die met  Blue Wonder contracteert c.q. beoogt te contracteren

 

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Blue Wonder en de Klant tot stand komt (al dan niet via de webshop), elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;         

 

Producten: alle door Blue Wonder aan de Klant uit hoofde van een Overeenkomst te leveren roerende Producten;  

 

Blue Wonder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blue Wonder! B.V. tevens handelend onder de naam Blue Wonder, statutair gevestigd te Uitgeest en kantoorhoudende te (2106 NA) Heemstede aan het adres Leidsevaartweg 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 35020835, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

 

Artikel 2           Toepasselijkheid.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, Overeenkomsten met Blue Wonder, alsmede iedere rechtsverhouding waarvan Blue Wonder onderdeel uitmaakt. De Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere vervolgovereenkomsten tussen Blue Wonder en de Klant. De Klant wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.

2.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Blue Wonder en Klant zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Blue Wonder en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die zij hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.

2.4 Indien Blue Wonder niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Blue Wonder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.5 Indien Blue Wonder bij een of meerdere Overeenkomsten met de Klant afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Blue Wonder en de Klant.


Artikel 3           Algemene voorwaarden van Klant en/of derden.

3.1 De toepasselijkheid van inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Blue Wonder aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.
3.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden van Blue Wonder onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en of derden.
3.3 Algemene voorwaarden van Klant en/of derden worden slechts door Blue Wonder aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4           Aanbiedingen.

4.1 Alle aanbiedingen en/ of offertes van Blue Wonder zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en kunnen door Blue Wonder te allen tijde worden herroepen.

4.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of vervolgovereenkomsten en Blue Wonder behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aanbiedingen te wijzigen.
4.3 Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt of wel de looptijd die door Blue Wonder wordt vermeldt. Bij overschrijding van de looptijd van een aanbieding, vervalt de aanbieding van rechtswege en kan de Klant geen gebruik meer maken van de aanbieding.

4.4 Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in het aanbod, binden Blue Wonder niet.

4.5 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Blue Wonder, exclusief omzetbelasting en exclusief pallets en/ of emballage.
4.6 Gegevens in drukwerken, verstrekt door Blue Wonder, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch vrijblijvend. Deze gegevens zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Blue Wonder niet.

Artikel 5           Afspraken.

5.1 Afspraken of Overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Blue Wonder binden de laatste niet, voor zover ze door Blue Wonder niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 6           Totstandkoming Overeenkomst.

6.1 De bestelling van de Klant wordt beschouwd als een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst.

6.2 Blue Wonder zal de ontvangst van de bestelling schriftelijk (waaronder tevens per e-mail) of mondeling bevestigen. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Blue Wonder de bestelling van de Klant schriftelijk of mondeling bevestigd.
6.3 Elke met Blue Wonder aangegane Overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de Klant zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Klant zal toestaan dat Blue Wonder zo nodig informatie betreffende hem opvraagt bij een derde partij.
6.4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz. alsmede gegevens in drukwerk of tekeningen, afbeeldingen e.d. door Blue Wonder bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor Blue Wonder niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 7           Prijzen.

7.1 Alle Overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
7.2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Blue Wonder niet.
7.3 Blue Wonder is gerechtigd om prijzen of delen daarvan van nog niet geleverde en/of niet betaalde Producten te wijzigen indien één of meerdere kostprijsfactoren (waaronder doch niet beperkt tot lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d.) na sluiting van de Overeenkomst een wijziging ondergaan die direct van invloed is op de prijs van de te leveren Producten, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden. Blue Wonder is eveneens bevoegd onverwijld prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daar aanleiding toe geeft.

7.4 Blue Wonder gaat er bij het doen van aanbiedingen vanuit dat zij haar werkzaamheden zal kunnen uitvoeren onder normale en gebruikelijke omstandigheden. In het geval er zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor Blue Wonder extra kosten moet maken, zal Blue Wonder hiervan mededeling doen aan de Klant en heeft Blue Wonder het recht de extra kosten bij de Klant in rekening te brengen.
7.5 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 8           Gedeeltelijke levering.

8.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van Producten van een samengestelde order, kan worden gefactureerd: in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 9           Emballage.

9.1 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Blue Wonder.

 

Artikel 10         Aanbetaling.

10.1 Blue Wonder is gerechtigd bij het aangaan van de Overeenkomst een aanbetaling te vragen.

10.2 Indien door wanprestatie van Blue Wonder de Overeenkomst wordt ontbonden, heeft de Klant het recht op terugbetaling van de gedane betaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze Algemene Voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 11         Vervoer.

11.1 De verzending van de Producten geschiedt op de wijze als door Blue Wonder aangegeven. Wenst de Klant een zending anders te ontvangen, zoals bijvoorbeeld door snel– of expresverzending, dan zijn de extra kosten die hieraan verbonden zijn voor haar rekening.

Artikel 12         Uitvoering Overeenkomst en levering

12.1 Eventueel opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als streefdata. Deze levertijden binden Blue Wonder niet, hebben slechts een indicatief karakter en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij Blue Wonder en Klant uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Blue Wonder spant zich in om de betreffende leveringstermijnen zo veel als mogelijk in acht te nemen, maar enkele overschrijding van een leveringstermijn levert geen tekortkoming op.
12.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletsel voor Blue Wonder zijn om de Producten aan de Klant te leveren.

12.3 Blue Wonder levert de Producten aan het adres van de Klant zoals aangegeven tijdens de bestelling. Alle risico’s ter zake van door Blue Wonder af te leveren Producten gaan over op de Klant op het moment dat de Producten vanuit het magazijn van Blue Wonder worden overgedragen op de vervoerder. De risico’s van het transport zijn volledig voor rekening van de Klant. De Producten blijven echter het eigendom van Blue Wonder totdat de prijs door de Klant volledig is betaald, zoals bepaald in artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden.

12.4 De Klant dient de Producten direct af te nemen op het moment van levering.
12.5 Indien de Klant weigert om de bestelde Producten af te nemen, zijn alle vorderingen van Blue Wonder op de Klant onmiddellijk opeisbaar en is Blue Wonder gerechtigd om:

a:         de Producten te leveren door middel van een schriftelijke kennisgeving, in welk geval Blue Wonder de Producten bij haar of een derde zal opslaan vanaf het moment van schriftelijke kennisgeving, hetgeen voor rekening en risico, met inbegrip van het risico op de achteruitgang van de kwaliteit, komt van de Klant; of

b:         om over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en de Producten te verkopen en leveren aan (een) derde(n).      

12.6 Indien Blue Wonder, in welke vorm dan ook, schade lijdt als gevolg van het feit dat de Klant weigert de bestelde Producten af te nemen, is de Klant aansprakelijk voor deze schade.

Artikel 13         Wijziging van de Overeenkomst

13.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke orde, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Klant aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden de Klant extra in rekening gebracht. Indien de Klant niet bereid is deze extra kosten te voldoen, is Blue Wonder gerechtigd om – te hare keuze – de levering op te schorten dan wel de Overeenkomst te beëindigen.
13.2 Door de Klant, na de totstandkoming van de Overeenkomst, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Klant tijdig en schriftelijk aan Blue Wonder ter kennis zijn gebracht. Deze wijzigingen binden Blue Wonder pas voor zover deze door Blue Wonder zijn geaccepteerd en schriftelijk zijn bevestigd. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Klant.
13.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de eerder overeengekomen levertijd door Blue Wonder buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. Een dergelijke overschrijding van de levertermijn zal de Klant nimmer een recht op (schade)vergoeding en /of ontbinding van de Overeenkomst geven.

Artikel 14         Annuleren.

14.1 Indien de Klant de bestelling annuleert en/ of de Producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door Blue Wonder reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Klant zal eveneens aan Blue Wonder als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
14.2 Klant is voorts verplicht Blue Wonder te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de bestelling en/ of weigering van de Producten.
14.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Blue Wonder zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Overeenkomst en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15         Reclame.

15.1 Klant is verplicht terstond na de levering van de Producten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Blue Wonder terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Klant niet binnen 8 dagen na de dag van levering Blue Wonder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Klant geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
15.2 Blue Wonder dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
15.4 Indien de reclame naar het oordeel van Blue Wonder c.q. de onafhankelijke deskundige juist is zal Blue Wonder hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde Producten, hetzij de geleverde Producten gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Blue Wonder Is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 16         Garantie.

16.1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Blue Wonder aan de Klant schriftelijke garantie voor materiaal– en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De garantie van Blue Wonder geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal– en fabricage fouten of indien Blue Wonder na overleg met de Klant gebruikt materiaal of gebruikte Producten levert.
16.2 Voor alle Producten en materialen die Blue Wonder niet zelf vervaardigd verleent hij nooit meer garantie dan door de leverancier van Blue Wonder aan Blue Wonder wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht
16.3 Voor verkochte en geleverde Producten met fabriek resp. importeurs– of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17         Retentierecht.

17.1 Wanneer Blue Wonder Producten van de Klant onder zich heeft, is Blue Wonder gerechtigd deze Producten onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de Overeenkomst van diezelfde Klant, tenzij de Klant voor de kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18         Aansprakelijkheid.

18.1 Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Blue Wonder jegens de Klant aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld

 1. Blue Wonder is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van een niet-tijdige levering;
 2. Blue Wonder is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van non-conformiteit zelf (hierop is de garantieregeling van toepassing) en/of schade die is ontstaan als gevolg van een onoordeelkundige cq onjuist gebruik en/of schade als gevolg van aanpassingen aan het product door de Klant of derden;
 3. Blue Wonder is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Blue Wonder is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/materialen/hulpmiddelen en informatie of andere daden of nalatigheid van de Klant, zijn ondergeschikte(n), dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 4. Blue Wonder is nimmer aansprakelijk voor de door de Klant geleden indirecte schade waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;
 5. de aansprakelijkheid van Blue Wonder, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Klant is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Blue Wonder in voorkomend geval uitkeert;
 6. in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Blue Wonder – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Blue Wonder, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot de hoogte van de drie laatst door Klant betaalde facturen tezamen maar te allen tijde is beperkt tot maximaal een bedrag van € 1.000,- per jaar, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.

18.2 Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Blue Wonder.

18.3 Schade waarvoor Blue Wonder aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk onder opgaaf van de toedracht en aard van de schade alsmede het ordernummer (respectievelijk gegevens van de zending waar de schade betrekking op heeft) aan Blue Wonder gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Klant aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.   

18.4 Een aansprakelijkheidsvordering jegens Blue Wonder vervalt binnen 12 maanden nadat de Klant bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 


Artikel 19         Overmacht.

19.1 Onder overmacht wordt – naast hetgeen hieronder op grond van de wet en rechtspraak wordt begrepen – verstaan: omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan Blue Wonder zijn toe te rekenen. Hier­onder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) me­de zijn begrepen: epidemieën en pandemieën, maatregelen opgelegd als gevolg van een pandemie of epidemie, oorlog, natuurrampen, computerstoornissen, stakingen in het bedrijf van Blue Wonder of in het bedrijf van een van haar leveranciers, leveringsproblemen bij toeleveranciers van Blue Wonder, een algemeen gebrek aan de benodigde grond­stoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, ex- en importverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van Blue Wonder en algemene vervoersproblemen.

19.2 Blue Wonder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Blue Wonder haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst had moeten nakomen.

19.3 Tijdens de overmacht heeft Blue Wonder het recht haar leverings- en andere ver­plichtingen op te schorten of te beëindigen, respectievelijk te wijzigen totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan

19.4 Indien Blue Wonder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 20         Eigendomsvoorbehoud.

20.1 Alle door Blue Wonder aan Klant geleverde Producten blijven eigendom van Blue Wonder totdat Klant alles heeft voldaan inzake hetgeen Blue Wonder uit hoofde van alle Overeenkomsten met Klant en in dat kader geleverde Producten te vorderen mocht hebben of krijgen, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 BW.

20.2 Blue Wonder raakt haar (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de Klant de van Blue Wonder ontvangen Producten ver- of bewerkt. De Klant gaat bedoelde Producten in dat geval automatisch houden voor Blue Wonder.          

20.3 Klant is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Blue Wonder ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Blue Wonder gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt Klant zich bij voorbaat jegens Blue Wonder om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

20.4 Voor het geval Blue Wonder zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Blue Wonder en door Blue Wonder aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Blue Wonder zich bevinden en die Producten terug te nemen.        

20.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Blue Wonder daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  
20.6 Blue Wonder heeft het recht de Producten op grond van dit artikel terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, indien zijn bedrijf in liquidatie is getreden, er surséance van betaling is aangevraagd of dit is verkregen, indien Klant in staat van faillissement wordt verklaard of indien er beslag op de Producten wordt gelegd. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag of dagdeel dat de Klant deze verplichting niet nakomt van al hetgeen de Klant aan Blue Wonder is verschuldigd, onverminderd het recht om nakoming van de in de vorig zin genoemde verplichtingen te vorderen en/of schadevergoeding.

20.7 Voor de op grond van dit artikel teruggenomen Producten wordt de Klant gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen Producten op de dag van de terugname.       

20.8 Tevens geldt dat Blue Wonder op eerste verzoek een stil pandrecht verkrijgt op de aan de Klant geleverde Producten. Dit pandrecht strekt eveneens tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen Blue Wonder van de Klant te vorderen heeft of zal krijgen. De Klant zal op eerste verzoek van Blue Wonder een akte tot vestiging van pandrecht tekenen en deze registeren bij de belastingdienst.

 

Artikel 21         Wanprestatie en ontbinding.

21.1 Alle tussen Blue Wonder en de Klant gesloten Overeenkomsten kunnen door Blue Wonder zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang worden opgezegd dan wel opgeschort (te zijner keuze), zonder dat een ingebrekestelling vereist is en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verdere toekomende rechten, in de navolgende gevallen:

 1. indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren;
 2. indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen de Klant dan wel een verzoek tot surseance van betaling;
 3. indien de Klant haar crediteuren een akkoord aanbiedt;
 4. indien de onderneming van de Klant staakt of dreigt te staken;
 5. indien na het sluiten van de Overeenkomst Blue Wonder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen en/of indien naar het oordeel van Blue Wonder inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
 6. indien de Klant enige op haar krachtens tussen Blue Wonder en de Klant gesloten Overeenkomst of krachtens de wet op de Klant rustende verplichting die verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert;
 7. indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Blue Wonder kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 8. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Blue Wonder kan worden gevergd.

21.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van Blue Wonder op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

21.3 Indien de opzegging aan de Klant toerekenbaar is, is Blue Wonder gerechtigd tot vergoeding van alle schade die Blue Wonder dientengevolge lijdt, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct en indirect zijn ontstaan.

 

Artikel 22         Betaling.

22.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
22.2 Blue Wonder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de Klant een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22.3 Blue Wonder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de Klant alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen waaronder begrepen de kosten van de advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
22.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 80,= Tevens worden de buitenrechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand, uit het enkele feit dat Blue Wonder zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

22.5 Indien de Klant artikel 22.1 niet naleeft, is Blue Wonder gemachtigd:

 1. om de Producten door middel van een schriftelijke kennisgeving te leveren, in welk geval de Producten bij Blue Wonder of een derde persoon opgeslagen worden vanaf het moment van de schriftelijke kennisgeving, en dit op kosten en voor risico, waaronder het risico op kwaliteitsvermindering, van de Klant totdat de volledige aankoopprijs betaald is; of
 2. om de Overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist en de Producten aan (een) derde partij(en) te verkopen of te leveren. In dat geval is de Klant, wanneer Blue Wonder hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijst als gevolg van de niet-betaling door de Klant, aansprakelijk voor de schade en kosten en dient zij deze te vergoeden; of
 3. haar verplichtingen jegens de Klant uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Blue Wonder is in het geval van ontbinding dan wel opzegging dan wel opschorting van de Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan de Klant, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die aan Blue Wonder toe te rekenen zijn.


Artikel 23         Vrijwaring.

23.1 De Klant is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten en onkosten, die Blue Wonder of derde partijen lijden als gevolg van of in verband met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door Klant, ongeacht of die schade is veroorzaakt door Klant, diens personeel of een andere (rechts)persoon of zaak waarvoor Klant rechtens aansprakelijk is.

23.2 De Klant vrijwaart Blue Wonder volledig en stelt Blue Wonder en de aan haar gelieerde vennootschappen volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van de derde partijen die voortkomt uit of verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door Klant, dan wel die andere derden lijden c.q. maken als gevolg van een ingestelde vordering, aanhangig gemaakt geding of dreiging daarvan, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot aanspraken zoals bedoeld in artikel 6:185 jo. 190 BW, alsmede het in die artikelen genoemde franchisebedrag, alsook aanspraken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht in verband met het geleverde.

23.3 Indien Blue Wonder uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Blue Wonder zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan van haar in dat geval verwacht mag worden.           

23.4 Klant draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van het uitvoeringsrisico als hiervoor bedoeld af te dekken. De Klant is op eerste verzoek van Blue Wonder gehouden te tonen dat zij aan deze verplichting heeft voldaan. Het eigen risico komt te allen tijde voor rekening van de Klant. Indien de Klant in verband met haar eventuele aansprakelijkheid jegens Blue Wonder aanspraak op een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst kan doen gelden, dan dient de Klant ervoor zorg te dragen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan Blue Wonder geschieden. Een eventuele uitkering aan Blue Wonder op grond van een door de Klant gesloten verzekeringsovereenkomst tast de vorderingen tot schadevergoeding van Blue Wonder op de Klant, voor zover deze de uitkering overtreffen, niet aan.      

23.5 Klant is steeds verplicht alles in het werk te stellen om de schade te beperken.      

23.6 Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Blue Wonder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Blue Wonder en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

 

Artikel 24         Product recall.

24.1 In dringende gevallen, waaronder in ieder geval wordt verstaan het geval dat de te leveren Producten of geleverde Producten niet blijken te voldoen aan de al dan niet gestelde wettelijke vereisten, waarbij Blue Wonder zal oordelen of een geval al dan niet dringend is, is de Klant op eerste verzoek verplicht de reeds geleverde Producten terug te sturen aan Blue Wonder. In het geval de Producten reeds door de Klant aan derden zijn geleverd, is de Klant verplicht deze bij de betreffende derden terug te halen.

24.2 In het geval Blue Wonder tot een als hiervoor omschreven bedoelde product recall overgaat, is de Klant verplicht in dat verband alle maatregelen in acht te nemen die Blue Wonder noodzakelijk acht en in dat kader gevolg te geven aan alle instructies van Blue Wonder die verband houden met de product recall. Daarnaast zal de Klant op haar beurt zoveel als mogelijk schadebeperkende maatregelen nemen en zich tot het uiterste inspannen. In het geval Blue Wonder besluit over te gaan tot een product recall is Blue Wonder uitsluitend gehouden tot ofwel vervanging van de Producten ofwel om een creditnota aan de Klant te versturen ter zake de teruggehaalde Producten. Blue Wonder kan in het geval van een product recall niet gehouden worden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding aan de zijde van de Klant.

24.3In geval van overtreding van artikel 24 door de Klant of een door haar ingeschakelde werknemer, adviseur en/of andere derde, is de Klant aan Blue Wonder een direct opeisbare, en niet voor verrekening vatbare, boete verschuldigd van € 50.000 (zegge: vijftigduizend Euro) per overtreding, alsmede van € 1.000 (zegge: duizend Euro) per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, zulks ongeacht het recht van Blue Wonder om nakoming van  de overtreden verplichting te vorderen, alsmede schadevergoeding te vorderen ter zake de als gevolg van de overtreding(en) geleden of te lijden schade.

 

Artikel 25         Toepasselijk recht.

25.1 Op alle door Blue Wonder gesloten Overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze Overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 26         Geschillen.

26.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten Overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de bevoegde Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Blue Wonder aanhangig worden gemaakt.