Skip to content

WONDERBAARLIJK
KRACHTIG

 

WONDERBAARLIJK
SCHOON

blue wonder swirl nw

ACTIEVOORWAARDEN
‘Blue Wonder, open de deur en raad de geur’

02-2024

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de  ‘Blue Wonder, open de deur en raad de geur’ actie, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door HG international BV, gevestigd te Almere aan de PJ Oudweg 41, hierna te noemen: ‘HG’.

 

Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 2. Indien je jonger bent dan 18 jaar bent, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
 3. Medewerkers van HG die betrokken zijn bij deze actie en door HG ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 4. Deelname aan de actie is gratis gedurende de actieperiode.

 

Gegevens

 1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring.

 

Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deze actie loopt vanaf 17 februari t/m 24 februari 2024.
 2. Hoe kun je meedoen?
  • Lever je invulformulier in bij de inleverbox op de stand. De winnaars worden verkozen op basis van loting. De winnaars worden bekend gemaakt in de week van 26 februari per mail door HG. Uiterlijk in de week van 5 maart.
 1. De winnaars worden verkozen op basis van loting.
  • De winnaars worden bekend gemaakt in de week van 26 februari per mail door HG. Uiterlijk in de week van 5 maart.
 1. Er kan niet over de uitslag worden gecorrespondeerd.
 2. Als de winnaar na 5 dagen niet reageert op de e-mail, zal een andere winnaar gekozen worden.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie vloeiende handelingen en/of schade.

Als je vragen of klachten hebt over deze actievoorwaarden of deze actie, neem dan contact met ons op:

Online: via het webformulier op bluewonder.com

 

Na ontvangst van uw klacht neemt HG zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Op deze actie en elk ander gebruik van de website, zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
 5. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan HG.
 6. HG behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat HG hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 7. HG behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat HG daarvoor verantwoordelijk zal zijn.